Skip to main content

Ligji nr.9270 dt 29.07.2004 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit