Skip to main content

Ligji nr.8669, dt 26.101.2000 Për menaxhimin e integruar të mbetjeve