Skip to main content

Ligji 139 2015 dt 17.12.2015 Për vetëqeverisjen vendore