Skip to main content

Ligj nr.139_2015, datë 17.12.2015 Për financat e vetëqeverisjes vendore